Program Klubu realizowany jest w oparciu o Statut Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich we Wrocławiu – Oddział w Lublinie, którego cele urzeczywistniamy w różnych formach:

 1. Uczestniczymy w uroczystościach i obchodach rocznicowych, upamiętniających ważne wydarzenia z historii Kresów.
 2.  Corocznie 11 listopada bierzemy udział we mszy św. w Bazylice Metropolitarnej we Lwowie w ramach akcji „Światełko dla Cmentarza Orląt” i odwiedzamy polskie groby na nekropoliach lwowskich; pamiętamy również o miejscu straceń polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich.
 3. Zamierzamy sfinansować nagrobek śp. Józefy Anny Wójtowicz, uczestniczki walk o Lwów, zasłużonej nauczycielki szkół w Urzędowie i Kraśniku Fabrycznym, spoczywającej na urzędowskim cmentarzu.
 4. Zacieśniamy więzi z Polonią ukraińską, goszcząc w domach Polaków i klasztorach katolickich, uczestnicząc w występach chórów ze Lwowa, Grodna, Sambora i z zespołu „Lwowska Fala”, koncertujących gościnnie w Urzędowie.
 5. Świętujemy obchody Dni Lwowa w Lublinie i Zamościu.
 6. Nasze Towarzystwo brało udział w poświęceniu urny z ziemią z Cmentarza Obrońców Lwowa w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie.
 7. Włączamy się także w kultywowanie tradycji patriotycznych w środowisku poprzez uczestnictwo w obchodach świąt narodowych i ważnych rocznic (3 Maja, 11 Listopada, 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Rok Leona Ulricha, 600-lecie Urzędowa i Święto Wojska Polskiego).
 8. Prowadzimy działalność animacyjną, organizując wyjazdy do teatrów i filharmonii, które przyczyniają się do integracji ludzi oraz stwarzają okazję do niepowtarzalnych przeżyć estetycznych.
 9. Organizujemy wieczorki, takie jak: andrzejki, ogniska, opłatki, w trakcie których prezentowane są zdjęcia z wycieczek i imprez klubowych.

Współpraca:

 1. Klub systematycznie współpracuje z Zespołem Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie. Corocznie bierze udział w obchodach Dniach Patrona Szkoły, składając wiązanki kwiatów przy pomniku Orląt, usytuowanego na historycznych wałach. Uczestniczymy w obchodach jubileuszowych (50-lecia i 55-lecia szkoły) oraz Zjazdach Absolwentów Szkół Rolniczych.
 2. W ramach współpracy z TMLiKPW Oddział w Lublinie bierzemy udział w corocznych spotkaniach opłatkowych we Lwowie, Lublinie i Urzędowie, oraz w uroczystościach jubileuszowych. Podczas tych imprez śpiewamy pieśni kresowe i recytujemy poezję twórców ze Wschodu.
 3. Prowadzimy działalność popularyzatorską, zamieszczając artykuły w lokalnych czasopismach: „Głos Ziemi Urzędowskiej”, „Gazeta Urzędowska”, „Bractwo”. Życie Klubu odzwierciedla również kronika, prowadzona przez Prezes Irenę Sabeł.
 4. Podejmujemy pielgrzymów ze Wschodu w ramach realizacji programu ”Wielkanoc w Polsce”, współpracując ze Stowarzyszeniami „Wspólne Korzenie” i „Wspólnota Polska” z Lublina.
 5. Zajmujemy się kolportażem książek o Kresach, autorstwa ks. kan. Aleksandra Bacy i Jana Bułki – wysiedleńca z Mościsk na Ukrainie.


Nasza działalność


Obchody 10-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Klubu w Urzędowie – 10 maja 2014 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 WITAMY               NASZA DZIAŁALNOŚĆ             WYCIECZKI               KONTAKT