Głos Ziemi Urzędowskiej 2010
Jan Woźniak

20-lecie samorządu w gminie Urzędów – wystąpienie na uroczystej sesji Rady Gminy 29 maja 2010 r.

Przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze od 1990 roku zmieniły w sposób bardzo istotny, i naszym zdaniem pozytywny, lokalną rzeczywistość.

Przyznanie zadań i podmiotowości samorządom w nowej rzeczywistości organizacyjno-prawnej zmieniło myślenie z okresu terenowych organów administracji państwowej, jakimi były gminy, na samodzielność, odpowiedzialność za decyzje i finanse, za sprawy lokalne w gminie.

Z perspektywy dwudziestu lat istnienia wspólnoty samorządowej, jaką jest gmina Urzędów, na działalność samorządu trzeba spojrzeć oraz ocenić ją w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym.

Wymiar zewnętrzny to współpraca międzynarodowa, bardzo dobre kontakty z Węgrami – zaprzyjaźniona od 10 lat gmina Nádudvar, wymiana doświadczeń, osób różnych zawodów, zespołów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i młodzieży. Podobne kontakty od 7 lat mamy z ukraińskim rejonem Stara Wiżiwka.

Pozytywne postrzeganie urzędowskiego samorządu w wymiarze zewnętrznym to dobre relacje, niezależnie od partii rządzącej, z administracją centralną. Dowodem na to jest fakt, że na 213 gmin w województwie lubelskim uzyskaliśmy najlepszą ocenę po stronie Polski i jesteśmy jedną z czterech gmin, które realizują bardzo trudny projekt w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Nasz projekt to „Budowa kanalizacji ciśnieniowej w Bęczynie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Urzędowie”. Wartość zadania wynosi ponad 4 mln. zł, a przyznane dofinansowanie to 615 tys. euro.

Dobre relacje z rządzącymi w układzie centralnym to także pomoc finansowa w odbudowie infrastruktury technicznej mostu w rejonie młyna Lamenta, dróg i chodników po powodzi z 2003 roku oraz realizacji zadań w ramach programu rządowego „Zabezpieczanie dna wąwozów lessowych” realizowanego przez samorządy w województwie lubelskim, w tym z bardzo dobrym skutkiem przez naszą gminę. Bardzo dobre relacje ma również urzędowski samorząd na poziomie regionalnym województwa lubelskiego.

Potwierdzeniem takiego stwierdzenia są dotacje, uzyskiwane i planowane do uzyskania fundusze unijne w minionym okresie programowania oraz na lata 2007–2013 oraz realizacja wspólnych inwestycji – dróg i chodników.

Dobrze w naszym przekonaniu układa się współpraca z samorządem na szczeblu powiatowym, a dowodem tego niech będą przytoczone niektóre fakty dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola w Urzędowie, w którym mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Orląt Lwowskich administrowany przez powiat, remonty i modernizacje na zasadzie współfinansowania dróg powiatowych i chodników w granicach administracyjnych gminy Urzędów, organizowanie wspólnych uroczystości, takich jak: powiatowo-gminna inauguracja roku szkolnego 2009/2010, powiatowo-gminne Dożynki w roku 2009 itp.

Wymienione fakty oraz bieżące kontakty i współdziałanie wyróżniają naszą gminę na różnych poziomach współpracy i realizacji zadań publicznych, które są przypisywane samorządowi lokalnemu i wyraźnie świadczą o tym, że potrafiliśmy znaleźć właściwe miejsce „Gminie Urzędów” jako wspólnocie samorządowej w nowej po roku 1990 rzeczywistości.

Ale niezależnie od troski o dobro postrzegania nas w wymiarze zewnętrznym podejmowaliśmy wytężoną pracę i samorządowy wysiłek w obszarze realizacji i rozwiązywania problemów dotyczących spraw wewnętrznych i zadań własnych gminy. Samorządność i samodzielność w działaniach związanych z poprawą warunków życia, rozwoju infrastruktury technicznej były dla nas wiodącym zadaniem.

W okresie XX-lecia istnienia i działalności samorządu w gminie Urzędów postawiliśmy na samorządność i samodzielność.

Samorządowa oświata – od przedszkolnej opieki nad 4–5-latkami do poziomu ukończenia szkoły średniej – Liceum Samorządowe w Urzędowie.

Samorządowa służba zdrowia – powołany przez urzędowski samorząd Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie radzi sobie bardzo dobrze na trudnym rynku usług medycznych już 11. rok, nie generując strat finansowych, a z jego usług korzystają pacjenci z terenu dziewięciu gmin w tym i z miasta Lublina, stolicy naszego regionu.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie, utrzymuje sieć zbiorowego zaopatrzenia gminy Urzędów w wodę, zbiorczą sieć kanalizacyjną oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dobry klimat współpracy panuje pomiędzy jednostkami administracyjnymi współdziałającymi z gminą, z parafiami: Urzędów, Boby, Popkowice oraz instytucjami i organizacjami działającymi poza strukturami administracji publicznej.

Tworzymy wspólnie żywy organizm zdolny do rozwiązywania wielu problemów, jakie miały miejsce w dwudziestoletniej przeszłości, ale i tych, które będą do rozwiązania w tej bardziej lub mniej odległej przyszłości.

Trudno w szczegółach opisać dwadzieścia lat naszej działalności. Postanowiliśmy, aby w krótkiej prezentacji dwudziestu inwestycji na XX-lecie samorządu przekonać uczestników dzisiejszego spotkania, a także mieszkańców naszej gminy, że okres, o którym mówimy, był szansą, dobrze wykorzystaną dla poprawy warunków życia mieszkańców i rozwoju infrastruktury gminy Urzędów.

Z treści prezentacji wynika, że nie mając rozbudowanego specjalistycznego aparatu administracji i służb inwestycyjnych dawaliśmy sobie radę z inwestycjami, takimi jak: budowa mostu, zbiornika wodnego, obserwatorium astronomicznego, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, modernizacja dróg itp., uzyskując korzystne dla gminy zewnętrzne bezzwrotne dofinansowanie.

W imieniu własnym i całej wspólnoty samorządowej, jaką jest gmina Urzędów, składam w tak uroczystym momencie – na dzisiejszej sesji Rady Gminy Urzędów – wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nas wspierali w drodze do sukcesu, nasze samorządowe podziękowania.

Pierwsza i ostatnia strona listu intencyjnego w sprawie realizacji projektu „Budowa kanalizacji ciśnieniowej w Bęczynie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Urzędowie”