Głos Ziemi Urzędowskiej 2010


Pożegnanie śp. Stefana Rolli

W dniu 15 października 2009 r. zmarł w Warszawie w wieku 92 lat jeden z wybitniejszych urzędowiaków XX wieku – mgr inż. budownictwa lądowo-wodnego, pułkownik rezerwy Stefan Rolla.

Urodzony na Bęczynie 12 stycznia 1917 r., w 1935 r. ukończył gimnazjum w Kraśniku a następnie Wojskową Szkołę Inżynierii w Warszawie. W kampanii wrześniowej 1939 r. był dowódcą kompanii saperów. W czasie okupacji niemieckiej był członkiem AK ps. „Sten”. Dowodził akcją „Burza” na terenie Urzędowa. Po zakończeniu wojny podjął studia na Politechnice Gdańskiej, które ukończył w 1947 r. W tym samym roku ujawnił się i podjął pracę w Centralnym Zarządzie Dróg Publicznych w Warszawie. Wkrótce stał się cenionym w Polsce fachowcem z dziedziny drogownictwa. W swojej pracy zawodowej był twórcą Laboratorium Drogowego, działaczem i członkiem honorowym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, generalnym projektantem Autostrady Północ–Południe, autorem 10 i współautorem 7 książek i podręczników z zakresu drogownictwa, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Drogownictwo” i członkiem redakcji kwartalnika „Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej”, autorem wielu artykułów i referatów z tej dziedziny. Za swoje zasługi odznaczony został między innymi Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stefan Rolla nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Był jednym z założycieli i zasłużonych działaczy Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej. Opracował wiele cennych artykułów dotyczących przeszłości rodzinnej ziemi. Był żywo zaangażowany w budowę Pomnika Wdzięczności Rodzicom na Bęczynie. Będąc na emeryturze, wiele czasu spędzał w Urzędowie. Z tej ziemi się wywodził i do niej powrócił na swój ostatni spoczynek.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą świętą w warszawskim kościele Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia przy ulicy Nobla na Saskiej Kępie. Następnie urna z prochami zmarłego przewieziona została do Urzędowa. Ostatni hołd oddała mu rodzina, koledzy z lat młodości, mieszkańcy Urzędowa, licznie przybyli z Warszawy i Lublina drogowcy, kombatanci, przedstawiciele TZU oraz przybyła z Lublina kompania honorowa Wojska Polskiego.

Mszę świętą żałobną odprawił w kościele parafialnym ks. wikary Krzysztof Marczak. W ostatniej drodze towarzyszyły zmarłemu poczty sztandarowe Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej i Światowego Związku Żołnierzy AK w Urzędowie.

Na cmentarzu pożegnał śp. Stefana Rollę wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Władysław Rawski. Przypomniał zebranym drogę życiową zmarłego i jego zasługi dla polskiego drogownictwa. W imieniu TZU i władz gminy pożegnał śp. Stefana wiceprezes TZU prof. Marian Surdacki. Złożeniu prochów do rodzinnego grobowca towarzyszyły salwy karabinowe oddane przez kompanię honorową Wojska Polskiego. Postać Stefana Rolli na trwałe wpisała się w naszą pamięć. Niech spoczywa w Pokoju.

Bożena Mazik