Głos Ziemi Urzędowskiej 2010


Śp. lek. med. Wojciech Serafin – lekarz, społecznik, dyrektor SP ZOZ w Urzędowie

Do roku 1999 finansowanie służby zdrowia w naszym kraju odbywało się poprzez budżetowanie ze szczebla wojewódzkiego. W latach 1991–1998 w ramach usprawnienia systemu służby zdrowia publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, działające jako jednostki budżetowe, przekształcono w Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. W ramach tych działań samorządy lokalne miały możliwość przejmowania części zadań z obszaru finansowania służby zdrowia na swoim terenie.

Trzy ośrodki zdrowia: w Popkowicach, Moniakach i Urzędowie finansowane były poprzez strukturę SPZOZ w Kraśniku. Wieloletnie zaniedbania, gdy chodzi o budynki i wyposażenie w podstawowy sprzęt medyczny, zmusiły nas do przejęcia tego problemu w swoje ręce. Realizacja tak ważnego dla środowiska lokalnego zadania byłaby niemożliwa bez determinacji osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie funkcji kierownika zakładu, jaki miał powstać w najbliższej przyszłości. Osobą taką był śp. lek. med. Wojciech Serafin.

Aby zorientować się w skali problemu od strony finansowej, dzięki życzliwości osoby związanej z Urzędowem, mieliśmy możliwość dokonania szczegółowej analizy w tym zakresie.

Z początkiem 1998 roku uzyskaliśmy zgodę ze strony Dyrekcji SPZOZ w Kraśniku na wyłączenie ośrodków zdrowia z dotychczasowej struktury i zorganizowanie samodzielnej jednostki działającej na terenie gminy Urzędów. Samorząd gminy Urzędów wspólnie z przyszłym dyrektorem podejmował dynamiczne działania, mające na celu poznanie zasad reformy służby zdrowia. Na sesję Rady Gminy Urzędów zaproszona została pani Krystyna Radecka organizująca nową instytucję – Lubelską Regionalną Kasę Chorych, która miała się zajmować kontraktowaniem usług medycznych na szczeblu wojewódzkim. Po podjęciu uchwały Rady Gminy Urzędów w dniu 18 grudnia 1998 r. (nr III–16/98) dokładnie w Sylwestra tego roku wspólnie ze śp. lek. med. Wojciechem Serafinem dokonaliśmy zarejestrowania w Sądzie Gospodarczym i Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie „Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie”. Rozpoczął się w ten sposób nowy okres i nowa rzeczywistość, w której rozwiązywanie bardzo wielu trudnych problemów odbywało się na poziomie gminy z udziałem sektora społecznego i publicznego.

Przejmowanie dokumentacji i pracowników z początkiem 1999 roku ze struktury SPZOZ w Kraśniku przebiegało w atmosferze braku życzliwości i zrozumienia oraz bez poszanowania zapisów Kodeksu Pracy mówiących, że nowy dyrektor w nowym zakładzie powinien mieć możliwość doboru kadry medycznej i innych współpracowników. Dyrektor SPZOZ w Urzędowie przejął nawet zobowiązania urlopowe pracowników, aby rozpocząć zgodnie z przyjętymi założeniami działalność samodzielnej jednostki. W ramach nowej organizacji zarządzania i funkcjonowania służby zdrowia w gminie Urzędów dyrektor opracował „Statut” i Regulamin Organizacyjny oraz ustalił warunki wynagradzania pracowników.

W realizacji zadań dotyczących służby zdrowia uaktywniał się co cztery lata czynnik publiczny i społeczny, tj. Rada Gminy i jej stała komisja – Rada Społeczna działająca przy SPZOZ w Urzędowie. Takie współdziałanie nastręczało wiele trudności, czasami nieporozumień, przenoszenia wniosków i innych sugestii wysłuchiwanych w terenie, niekiedy ze strony pojedynczych osób bardzo często nie znających szczegółowo zasad funkcjonowania i finansowania służby zdrowia w regionie i gminie. Z perspektywy ponad 10 lat współpracy i wspólnego działania przyznać należy, że przyjęta została prawidłowa zasada i podział zadań, w którym za sprawy medyczne, poziome i jakość leczenia odpowiada dyrektor SPZOZ z kadrą medyczną, zaś o poprawę bazy lokalowej i wyposażenie w sprzęt medyczny dba samorząd gminy Urzędów. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Zarządem Gminy Urzędów a dyrektorem pisaliśmy wspólne projekty, poszukując dofinansowania w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

W początkowym okresie funkcjonowania służby zdrowia w gminie Urzędów kwestią dyskusyjną, a nawet sporną, stało się finansowanie zakupu samochodu dla potrzeb działalności SPZOZ. Pieniędzy na zakup tak potrzebnego środka transportu poszukiwaliśmy niekiedy wspólnie z dyrektorem na poziomie Rad Sołeckich, które miały ustawowy przepis o przekazywaniu 20% podatku rolnego na swoje konta. Samochód został zakupiony, przy czym niektórzy samorządowcy roztaczali zbędne komentarze w terenie co do zasadności wydatkowania pieniędzy na ten cel.

Wiele problemów i kwestii spornych, bądź wymagających cierpliwości i ciągłego wyjaśniania, pojawiło się po kolejnych wyborach samorządowych i stało się powodem zbędnych komentarzy pod adresem służby zdrowia. Potwierdzeniem tego faktu niech będzie powołanie komisji doraźnej ze składu Rady Gminy, która miała badać finansowanie służby zdrowia pod względem celowości i gospodarności. W takich sytuacjach ujawniały się bardzo osobiste cechy dyrektora: stanowczość, zdecydowanie i determinacja odnośnie przyjętych rozwiązań organizacyjno-prawnych z tym związanych.

W okresie ponad 10-letniej współpracy śp. lek. med. Wojciech Serafin nie ograniczał się tylko do finansowania podstawowej opieki zdrowotnej.

W czterech gabinetach stomatologicznych realizowane były, i są nadal, usługi stomatologiczne, uruchomiono rehabilitację i ginekologię. Na miejscu można było zrealizować podstawowe badania laboratoryjne, a po zakupie USG – badania ultrasonograficzne.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami prawnymi wprowadzono sobotnio-niedzielną i popołudniową dostępność do lekarza rodzinnego i pielęgniarki. Trzeba przyznać, że przez okres ponad 10-letniej współpracy z gminą były niekiedy różnice zdań, które dotyczyły w głównej mierze zarządzania i finansowania usług medycznych, ale przyjęte bądź proponowane sposoby rozwiązywania tych problemów prowadziły do wypracowania kompromisu w tym obszarze.

Działalność śp. lek. med. Wojciecha Serafina to nie tylko zarządzanie i kierowanie służbą zdrowia, to praca i przewodniczenie Towarzystwu Ziemi Urzędowskiej, organizowanie Tygodni Kultury Zdrowotnej. Lata pracy, zaangażowanie na rzecz mieszkańców wspólnoty samorządowej, jaką jest gmina Urzędów, wiedza medyczna i cechy osobiste śp. lek. med. Wojciecha Serafina wpisują się w bardzo piękną kartę historii, chociaż trudno pogodzić się z tym, że los zechciał aby okres ten trwał wyjątkowo krótko w naszej lokalnej rzeczywistości. Niekwestionowane osiągnięcia, takie jak: wysoki poziom świadczonych usług medycznych (liczba pacjentów z gminy) oraz fakt wyboru lekarza rodzinnego w strukturze SPZOZ Urzędów ze strony pacjentów z terenu dziewięciu jednostek administracyjnych, w tym z terenu administracyjnego samej stolicy województwa – Lublina, potwierdza to stwierdzenie.

Pomimo niedoinwestowania służby zdrowia w układzie kraju, SPZOZ w Urzędowie utrzymuje płynność finansową, co daje nadzieję i stwarza perspektywę dalszego funkcjonowania.

Zdecydowanej poprawie ulega baza lokalowa i jest nawet szansa na uzyskanie dofinansowania w kwocie 1 mln 149 tys. zł z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 i dostosowania ośrodków zdrowia do nowych uwarunkowań prawnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Postać i osobowość śp. lek. med. Wojciecha Serafina pozostanie na zawsze w naszej i środowiska lokalnego gminy Urzędów pamięci.

Jan Woźniak – wójt gminy Urzędów