Głos Ziemi Urzędowskiej 2010


Izabela Danuta Czernikiewicz

Kolejny profesor związany z Urzędowem

31 stycznia 2008 r. tytuł naukowy profesora nauk medycznych z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odebrał dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz.

Profesor Czernikiewicz, ur. 20 października 1954 r., jest rodzinnie związany z Urzędowem, skąd pochodzi jego mama Izabela z domu Puacz. W ten sposób prof. Andrzej Czernikiewicz podtrzymuje rodzinne tradycje lekarskie (mama) i rodzinne tradycje profesorskie (profesorem medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego był jego wuj Józef Kuśmiderski, też oczywiście rodowity urzędowianin). Prze wiele lat Andrzej Czernikiewicz działał w Towarzystwie Ziemi Urzędowskiej, wielokrotnie brał czynny udział w wykładach organizowanych przez Towarzystwo.

Prof. Andrzej Czernikiewicz jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. W Klinice Psychiatrii AM w Lublinie pracował w latach 1980–2000, a następnie po wygraniu konkursu został kierownikiem Kliniki Psychiatrii AM w Białymstoku. W latach 1999–2001 był p.o. kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w AM Lublin. Od 1990 r. do chwili obecnej, z dwuletnią przerwą, pracuje w Zakładzie Logopedii UMCS Lublin, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora UMCS. W ramach Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie w latach 1998–2000 pełnił funkcję kierownika oddziału nerwic z pododdziałem zaburzeń odżywiania się, który to oddział zorganizował w takiej formie. W ramach pracy w Akademii Medycznej w Białymstoku zorganizował Zespół Oddziałów Dziennych Kliniki Psychiatrii AMB (działalność od 1 marca 2005 r.). Dwukrotnie (w 1997 r. i 2002 r.) odbył szkolenie z zakresu diagnozy i terapii schizofrenii w Międzynarodowym Instytucie Fundacji Lundbecka (LIPI) w Skotsborgu (Dania). Ukończył również zagraniczne kursy: Wczesnej diagnozy chorób nowotworowych (Nancy 1990 r.) i Metodologii badań w psychiatrii (WHO, Bruksela 1995). Był kierownikiem specjalizacji z zakresu psychiatrii 12 osób. Od roku 2001 do chwili obecnej bierze udział w ogólnopolskich egzaminach specjalizacyjnych z psychiatrii. W latach 2002–2006 był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dla woj. podlaskiego. Był koordynatorem regionalnym licznych akcji społecznych nt. zaburzeń psychicznych w województwie podlaskim, a także animatorem powstania grup wsparcia dla osób z zaburzeniami odżywiania się w Lublinie i Białymstoku. Doktoryzował się w 1989 r. na podstawie pracy doktorskiej Ocena zaburzeń językowych w schizofrenii paranoidalnej (Akademia Medyczna w Lublinie, 1989). Promotorem był prof. dr hab. Marek Masiak. W 1999 r. uzyskał stopień dr hab. n. med. na podstawie rozprawy habilitacyjnej: Językowy wymiar przewlekłej schizofrenii (Akademia Medyczna w Lublinie). Był przez wiele lat sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Lubelskich Spotkań Naukowych, a obecnie jest przewodniczącym Komitetu Naukowego tej konferencji. Od 2001 do 2007 r. był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Podlaskich Warsztatów Psychiatrycznych, corocznej imprezy naukowo-edukacyjnej, której formuła jest jego autorskim osiągnięciem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w latach 1998–2000 był przewodniczącym oddziału lubelskiego PTP), a także wiceprzewodniczącym zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstoku. Brał czynny udział w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach naukowych i ok. 100 krajowych konferencjach naukowych. Jest przewodniczącym, bądź członkiem komitetów naukowych następujących czasopism: „Psychiatria”, „Badania nad schizofrenią”, „Psychiatria praktyczna”, „Neuropsychiatria”. Obecnie, od 1 października 2008 r., prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz jest kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie. Jest także wykładowcą psychiatrii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych oraz jednej książki i trzech podręczników dla pacjentów i ich rodzin, a także 6 rozdziałów w książkach. Ostatnio wydano film edukacyjny według jego pomysłu i scenariusza, a także Amerykański słownik psychiatryczny pod jego redakcją. Autor trzech telewizyjnych programów edukacyjnych na portalu medycznym, a także współautor ogólnopolskiego programu edukacyjnego na temat wczesnej schizofrenii. Wykładowca psychiatrii na Wydziale Lekarskim UM w Lublinie, którego wykłady są dostępne drogą internetową. Główne zainteresowania naukowe i edukacyjne: zaburzenia językowe w schizofrenii, standardy terapii zaburzeń psychicznych, psychoedukacja, psychiatria a kino.

Żona profesora Andrzeja Czernikiewicza, Ewa, jest psychologiem klinicznym i psychoterapeutą, syn Kuba – dziennikarzem sportowym, a córka Ola chce studiować na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.