Głos Ziemi Urzędowskiej 2010


Elżbieta Gąsiorowska

Powiatowo-gminna inauguracja roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie

Był taki wrzesień – Jest taki wrzesień

Dzień 1 września to w polskim kalendarzu dzień szczególny. To dzień, w którym pamięć o przeszłości nierozerwalnie wiąże się z nadziejami na przyszłość. Pamiętamy o tragicznych wydarzeniach września 1939 roku, jednocześnie z wiarą myślimy o możliwościach, jakie otwierają się przed tysiącami uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny.

W tym roku 1 września był dniem wyjątkowo uroczystym dla uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie. Dostąpiliśmy zaszczytu bycia gospodarzami powiatowo-gminnej inauguracji roku szkolnego. Uroczystość ta została połączona z oddaniem do użytku po termomodernizacji budynku, w którym mieści się nasza szkoła oraz Przedszkole Publiczne w Urzędowie.

Tradycyjnie pierwszą część uroczystości stanowiła uroczysta msza święta w kościele pw. św. Mikołaja w Urzędowie. W murach świątyni zgromadzili się znamienici goście, by wspólnie modlić się o dar wiary i wiedzy w rozpoczynającym się roku szkolnym. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Wojciech Wilk – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, władze powiatowe ze starostą powiatu kraśnickiego Tadeuszem Wojtakiem, władze gminne z wójtem gminy Urzędów Janem Woźniakiem, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, związków zawodowych, szkół powiatowych i gminnych. Szczególne wrażenie robiły licznie zgromadzone sztandary, które wypełniły całą długość kościoła. Przybyły poczty sztandarowe ze sztandarami Starostwa Powiatowego w Kraśniku, organizacji kombatanckich z terenu gminy Urzędów, szkół ponadgimnazjalnych powiatu kraśnickiego oraz gimnazjów gminy Urzędów. Mszę świętą celebrowali: ks. kan. Edward Kozyra – proboszcz parafii Urzędów, ks. kan. Andrzej Bubicz – proboszcz parafii Popkowice oraz ks. Krzysztof Marczak – wikariusz parafii Urzędów. W homilii kapłan apelował o odpowiedzialność w codziennym życiu. Przekonywał, iż wszyscy za kogoś odpowiadamy. Różny jest zakres i waga tej odpowiedzialności, ale nikt nie jest w stanie od niej uciec. Szczególną rolę musi ona odgrywać w życiu i pracy ludzi sprawujących władzę na każdym szczeblu. Po mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz do szkoły z towarzyszeniem orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzędowie.

Dalsze uroczystości odbyły się na placu przed budynkiem Zespołu Szkół. Zebranych gości powitał starosta Tadeusz Wojtak. W dalszej części swojego wystąpienia wyraził wielkie zadowolenie z powodu ukończenia wspólnej inwestycji oraz przekonanie, że w zgodzie i przy dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron dokonać można naprawdę wiele. Zgodził się z nim całkowicie następny mówca – wójt Jan Woźniak. Wyraził ponadto nadzieję na dalszą owocną współpracę. Głos zabrał również poseł Wojciech Wilk. Podkreślił on wielkie zadowolenie z powodu tak zgodnej i owocnej współpracy organów władzy samorządowej. Następnie przemawiał starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Krzysztof Paluch. Odczytał on list skierowany przez lubelskiego kuratora oświaty Krzysztofa Babisza do społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości. Głos zabrała również przewodnicząca ZNP w powiecie kraśnickim Anna Marcinkowska. Życzyła wszystkim zadowolenia i wiele radości z podejmowanych zadań. Bardzo wzruszające było wystąpienie pana Zygmunta Krasińskiego – przedstawiciela obecnych na uroczystości kombatantów. Przypomniał on trudne przeżycia i cierpienia swojego pokolenia oraz wyraził nadzieję, że już nigdy się one nie powtórzą.

Przyszedł wreszcie czas na podziękowania ze strony użytkowników wyremontowanego budynku. Wyrazili je dyrektor Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie Andrzej Rolla oraz dyrektor Przedszkola Publicznego w Urzędowie Anna Krawczyk. Podziękowali oni wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji modernizacji budynku szkoły i przedszkola, a szczególnie Panu Staroście i Panu Wójtowi za odważne podjęcie tego trudnego zadania. Dyrektor Andrzej Rolla wyraził przekonanie, że efekty tej współpracy mogą być przykładem i wskazówką, jak na przyszłość podejmować kolejne wyzwania poprawy bazy dydaktycznej i sportowej w naszym powiecie. Do podziękowań przyłączyła się młodzież oraz dzieci, wręczając kwiaty Panom Staroście i Wójtowi. Dzieci wyrecytowały ponadto wzruszające wierszowane podziękowanie.

Po przemówieniach przyszedł czas na niezwykle doniosłą chwilę w życiu każdego ucznia i społeczności szkolnej, jaką jest ślubowanie uczniów klas I. W dniu 1 września byliśmy świadkami ślubowania uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kraśnickiego oraz gimnazjów z terenu gminy Urzędów.

Wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, cudownym „babim latem”. Nie zawsze jednak tak było. Nie możemy zapomnieć, co wydarzyło się 1 września 1939 r., dokładnie 70 lat temu. Rocznicę tamtych wydarzeń uczciliśmy, składając wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej naszej miejscowości: przy tablicy upamiętniającej czyn żołnierzy Armii Krajowej w kościele parafialnym w Urzędowie, przy tablicy w hołdzie urzędowianom poległym i pomordowanym w latach 1939–1945, przy pomniku ofiar II wojny światowej w miejscowości Skorczyce, przy pomniku Orląt Lwowskich. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć bohaterskich obrońców ojczyzny oraz ofiar wojny. Tym uroczystym akcentem zakończyła się oficjalna część uroczystości.

Wydarzenia tego tragicznego września sprzed 70 lat zostały następnie przypomniane przez uczniów Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie, którzy przygotowali pod kierunkiem Marianny Parczyńskiej i Elżbiety Gąsiorowskiej montaż słowno-muzyczny niezwykle wzruszająco przypominający szczegóły wydarzeń września 1939 r. Inscenizacja poprzedzona została polonezem, a zamknięta polką w wykonaniu młodzieży z zespołu tanecznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie pod kierunkiem Moniki Jastrzębskiej i Marcina Markiewicza.

Dzisiaj wśród nas są ci, którzy pamiętają tamte czasy, którzy bronili ojczyzny, przelewali krew, narażali życie, aby przynieść Polsce wolność. Przyrzekamy, że będziemy czcili pamięć poległych, otaczali szacunkiem żyjących żołnierzy i nigdy nie zapomnimy o naszej przeszłości.

Tę pamięć wyrazimy przede wszystkim poprzez wytężoną pracę i odważne podejmowanie stojących przed nami wyzwań. Dzisiaj 1 września to czas radości, nadziei na możliwość sukcesu, samodoskonalenia się. Dziękujemy wszystkim występującym za zaangażowanie, dzięki któremu udało się połączyć przeszłość z teraźniejszością. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy uroczystości wezmą sobie do serca słowa będące jej mottem: „Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa, lecz pracą i własnym wysiłkiem”.

Po zakończeniu części artystycznej goście udali się do budynku, gdzie mogli podziwiać świeżo odnowione sale i korytarze szkolne, ich piękny wystrój oraz prezentacje przygotowane przez szkoły powiatowe. Wrażeniami z zakończonej uroczystości dzielono się podczas posiłku oraz wpisując się do księgi pamiątkowej.
Poczty sztandarowe w nawie głównej kościoła parafialnego


Uroczysty przemarsz przed budynek szkoły


Uroczyste ślubowanie uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych


Przemawia starosta kraśnicki Tadeusz Wojtak


Polonez w wykonaniu zespołu tanecznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie